L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

4. Il-Holqien

1. Fil-bidu ghogob lil Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu,1 ghall-manifestazzjoni tal-glorja tal-qawwa eterna,2 l-gherf u t-tjieba tieghu, li johloq jew jaghmel id-dinja u l-hwejjeg kollha fiha kemm vizibbli u invizibbli, f'temp ta' sitt ijiem, u kollox tajjeb wisq.3

1 Gw.1:2-3; Eb.1:2; Gob 26:13. 2 Rum.1:20. 3 Kol.1:16; Gen.1:31.

2. Wara li Alla kien ghamel il-hlejjaq l-ohra kollha, halaq lill-bniedem, ragel u mara,4 b'erwieh ragonevoli u immortali,5 u rrendihom kapaci jghixu dik il-hajja ghalih li ghaliha kien halaqhom; ghamilhom fix-xbieha t'Alla, fit-taghrif, gustizzja u qdusija vera;6 bil-ligi t'Alla miktuba fi qlubhom,7 u bil-qawwa li jwettquha; u madankollu jghixu taht possibbilta’ ta' trasgressjoni, billi hallihom fil-liberta’ tar-rieda taghhom stess, li kienet suggetta ghall-bidla.8

4 Gen.1:27. 5 Gen.2:7. 6 Ekk.7:29; Gen.1:26. 7 Rum.2:14-15. 8 Gen.3:6.

3. Minbarra l-ligi miktuba fi qlubhom, ircevew kmand biex ma jiklux mis-sigra tat-taghrif tat-tajjeb u l-hazen.9 Sakemm zammew dan il-kmand kienu hienja fil-komunjoni taghhom m'Alla, u kellhom dominju fuq il-kreaturi l-ohra kollha.10

9 Gen.2:17. 10 Gen.1:26,28.

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved