L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

12. L-Adozzjoni

1. Alla ggarantixxa li fi Kristu, l-Iben unigenitu tieghu, u minhabba fih, dawk kollha gustifikati jkollhom sehem mill-grazzja ta' l-adozzjoni,1 li biha huma mehuda fl-ghadd ta' wlied Alla u jgawdu l-libertajiet u l-privileggi taghhom.2 Ghandhom ismu mqieghed fuqhom,3 u jircievu l-Ispirtu ta' l-adozzjoni.4 Ghandhom dhul ghat-tron tal-grazzja bil-qlubija, u tinghatalhom il-hila jghajtu, 'Abba, Missier!'5 Alla jaghdirhom,6 jipprotegihom,7 jipprovdilhom,8 u jiddixxiplinahom bhala Missier,9 madankollu qatt mhuma mormija,10 imma huma ssigillati ghal jum il-fidwa,11 meta jirtu l-weghdi bhala werrieta tas-salvazzjoni dejjiema.12

1 Ef.1:5; Gal.4:4-5. 2 Gw.1:12; Rum.8:17. 3 2 Kor.6:18; Riv.3:12. 4 Rum.8:15. 5 Gal.4:6; Ef.2:18. 6 Salm 103:13. 7 Prov.14:26. 8 1 Pt.5:7. 9 Eb.12:6. 10 Isa.54:8-9; Lam.3:31. 11 Ef.4:30. 12 Eb.1:14; 6:12.

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved