L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

13. Is-Santifikazzjoni

1. Dawk maghqudin ma' Kristu, effettivament imsejha, u rigenerati, billi nghatatilhom qalb gdida u spirtu gdid mahluq fihom permezz tal-mertu tal-mewt u r-rezurrezzjoni ta' Kristu, huma mbaghad imqaddsa personalment izjed u izjed b'mod reali hafna.1 Minhabba l-virtu’ tal-mewt u l-qawmien ta' Kristu, u bil-Kelma u l-Ispirtu tieghu li jghammar fihom,2 id-dominju tal-gisem kollha tad-dnub huwa meqrud.3 Il-leblibiet differenti tal-gisem tad-dnub kulma jmur huma mdghajfa u mortifikati,4 u n-nies ta' Kristu progressivament jitghajjxu u jitqawwew fil-grazzji salvivici kollha,5 biex jipprattikaw il-qdusija vera kollha, li minghajrha ebda bniedem ma jara lill-Mulej.6

1 Atti 20:32; Rum.6:5-6. 2 Gw.17:17; Ef.3:16-19; 1 Tess.5:21-23. 3 Rum.6:14. 4 Gal.5:24. 5 Kol.1:11. 6 2 Kor.7:1; Eb.12:14.

2. Din is-santifikazzjoni testendi mal-persuna shiha,7 madankollu tibqa' imperfetta f'din il-hajja. Xi fdalijiet ta' korruzzjoni jibqghu jghixu f'kull parti,8 u minn dan titqanqal taqbida kontinwa bejn partijiet irrikonciljabbli - il-laham ilebleb kontra l-Ispirtu, u l-Ispirtu kontra l-laham.9

7 1 Tess.5:23. 8 Rum.7:18,23. 9 Gal.5:17; 1 Pt.2:11.

3. F'din il-gwerra, ghalkemm il-korruzzjoni li tibqa' tista' ghal xi zmien tippredomina bil-kbir,10 madankollu permezz tal-provvista kontinwa ta' qawwa mill-Ispirtu santifikanti ta' Kristu, il-parti rigenerata teghleb.11 U hekk il-qaddisin jikbru fil-grazzja, u jipperfezzjonaw il-qdusija fil-biza' t'Alla, huma u jaghfsu lejn hajja smewwija f'ubbidjenza evangelika ghall-kmandamenti kollha li Kristu, bhala r-Ras u s-Sultan, fil-Kelma tieghu, ippreskrivielhom.12

10 Rum.7:23. 11 Rum.6:14. 12 Ef.4:15-16; 2 Kor.3:18; 7:1.

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved