L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

25. Iz-Zwieg

1. Iz-zwieg ghandu jkun bejn ragel wiehed u mara wahda. Mhux sewwa ghal kwalunkwe ragel li jkollu izjed minn mara wahda, lanqas ghal kwalunkwe mara li jkollha izjed minn ragel wiehed fl-istess hin.1

1 Gen.2:24; Mal.2:15; Mt.19:5-6.

2. Alla waqqaf iz-zwieg ghall-ghajnuna reciproka tar-ragel u l-mara,2 ghat-tkattir ta' l-umanita’ b'nisel legittmu,3 u ghall-privenzjoni ta' l-immoralita’.4

2 Gen.2:18. 3 Gen.1:28. 4 1 Kor.7:2,9.

3. Huwa legittmu ghal kull tip ta' nies li jizzewwgu jekk ikunu kapaci jaghtu l-kunsens razzjonabbli taghhom.5 Imma huwa d-dmir ta' l-Insara li jizzewwgu fil-Mulej,6 u ghalhekk dawk li jipprofessaw il-vera religjon m'ghandhomx jizzewgu infidili jew idolatri. Il-fidili lanqas m'ghandhom ikunu marbuta b'madmad mhux indaqs billi jizzewwgu ma' dawk hziena f'hajjithom jew li jhaddnu taghlim eretiku kkundannat ghall-haqq.7

5 Eb.13:4; 1 Tim.4:3. 6 1 Kor.7:39. 7 Neh.13:25-27.

4. Iz-zwieg m'ghandux ikun fil-gradijiet ta' konsangwinita’ jew affinita’ michuda fil-Kelma;8 zwigijiet incestuzi bhal dawn qatt ma jistghu jkunu maghmulin legittmi b'xi ligi tal-bniedem jew kunsens ta' partijiet biex hekk it-tali persuni jghammru flimkien bhala ragel u martu.9

8 Lev.18. 9 Mk.6:18; 1 Kor.5:1.

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved