L-ISTQARRIJA TA' FIDI BATTISTA 1689

Tnejn u Tletin Artiklu ta' Fidi u Prattika Kristjana

 

This translation of the 1689 London Baptist Confession of Faith is copyrighted and used with permission

Translation: Paul Mizzi, Copyright: Paul Mizzi

Trinity Evangelical Church
www.tecmalta.org

 

1. L-Iskritturi Mqaddsa

2. Alla u t-Trinita’ Mqaddsa

3. Id-Digriet t'Alla

4. Il-Holqien

5. Il-Providenza Divina

6. Il-Waqa' tal-Bniedem, id-Dnub u l-Kastig Tieghu

7. Il-Patt t'Alla

8. Kristu l-Medjatur

9. Ir-Rieda Hielsa

10. Is-Sejha Effikaci

11. Il-Gustifikazzjoni

12. L-Adozzjoni

13. Is-Santifikazzjoni

14. Il-Fidi li Ssalva

15. L-Indiema ghall-Hajja u s-Salvazzjoni

16. L-Opri Tajba

17. Il-Perseveranza tal-Qaddisin

18. L-Assigurazzjoni tal-Grazzja u tas-Salvazzjoni

19. Il-Ligi t'Alla

20. L-Evangelju u l-Influwenza Tieghu

21. Il-Liberta’ Kristjana u l-Liberta’ tal-Kuxjenza

22. Il-Qima u Jum il-Mulej

23. Half u Voti Legittmi

24. L-Awtorita’ Civili

25. Iz-Zwieg

26. Il-Knisja

27. Ix-Xirka tal-Qaddisin

28. Il-Maghmudija u l-Ikla tal-Mulej

29. Il-Maghmudija

30. L-Ikla tal-Mulej

31. L-Istat tal-Bniedem Wara l-Mewt u r-Rezurrezzjoni

32. L-Ahhar Gudizzju

 
 
The Reformed Reader Home Page 


Copyright 1999, The Reformed Reader, All Rights Reserved